Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

15/07/2024

Hotline: 028 221 78978

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RIVERGATE

MASSAN NGHỆ AN

TRI VIỆT HỘI AN

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Chia sẻ:
VIDEO CLIP
Copyright © 2017 HUUPHATCO.,LTD.